Winkelwagen

Algemene voorwaarden | Kaartverkoop

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het XXIVste Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijk Studenten te Utrecht (hierna te noemen U.V.S.V./N.V.V.S.U.) en de aanschaf van kaarten. Door de aanschaf en/of gebruik van kaarten gaat het Lid/de bezoeker akkoord met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. De organisatie heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op haar website zal melden.

De aankoop van kaarten is onherroepelijk. Het is niet mogelijk kaarten terug te verkopen aan de U.V.S.V./N.V.V.S.U. en/of Stichting Lustrum van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. Indien een Lid/bezoeker door het Bestuur van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. is geschorst van de Vereniging en haar activiteiten, zal deze schorsing ook van kracht zijn tijdens het XXIVste Lustrum van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. Het geschorste Lid/de geschorste bezoeker zal geen toegang krijgen tot het Lustrumterrein en de externe Lustrumlocaties. Na betaling van de kaarten heeft het lid/bezoeker geen recht meer op teruggave van het geld. Het Lid/bezoeker verklaart zich door het kopen van kaarten op voorhand akkoord met het onderstaande huisreglement.

 

Eigendommen

Het is verboden eigendommen van het Lustrum van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. mee te nemen buiten het terrein. Bij beschadiging van eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten.

 

Visiteren

Bij de entree van het terrein, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan controle. Deze controle is ingesteld om iedereen, in verband met de algemene veiligheid, te beschermen. Hierbij bent u verplicht een geldig identiteits- en toegangsbewijs te kunnen tonen. Daarnaast hanteert de Lustrumcommissie van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. een 18+ beleid en zal u dus de toegang ontzegd worden indien u jonger bent dan 18 jaar. Een uitzondering op dit leeftijdsbeleid zal gelden op zondag 21 juli 2019 tijdens de Familiedag en tot het aansluitende open feest.

 

Toegang tot evenement

Organisatie en/of beveiligingsmedewerkers behouden zich het recht personen toegang te weigeren tot evenementen zonder enige opgaaf van reden in het kader van de algemene veiligheid. Daarnaast wordt de toegang voor geroyeerde en geschorste leden van de U.V.S.V./N.V.V.S.U., in lijn met het huisreglement van de U.V.S.V./N.V.V.S.U., ontzegd.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij de Lustrumcommissie, bij de Terreincommissie of bij de Exploitatiecommissie in te leveren, waarna afhandeling volgens het Burgerlijk Wetboek plaatsvindt.

 

Glaswerk, blikjes en consumpties                                                                                                                                                      

Glazen, flessen, blikjes en consumpties mogen niet mee het Lustrumterrein in worden genomen. Daarnaast is het verboden glaswerk, flessen, blikjes en consumpties mee naar buiten te nemen.

Klachten

Wanneer uw klachten, van welke aard ook, heeft, meldt u dit direct bij de beveiliging of de Lustrumcommissie, Exploitatiecommissie of de Terreincommissie. Doe dit met spoed, omdat in een later stadium uw klachtrecht kan vervallen.

 

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en agressie

Ongewenste intimiteit, racisme en discriminatie, evenals agressie ondernemen tegen personeel en bezoekers worden niet getolereerd.

Verdovende middelen

Het gebruiken, in bezit zijn van of verhandelen van verdovende middelen, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden. Personen waarbij door hun gedrag het vermoeden bestaat dat deze onder invloed zijn van verdovende middelen en/of waarbij het vermoeden bestaat dat deze verdovende middelen verhandelen en/of in bezit zijn van, worden direct verwijderd van het evenement. De organisatie behoudt zich het recht deze personen tot een nader order toegang te weigeren voor de daaropvolgende evenementen. Bij overtreding is het huisreglement van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. van toepassing.

 

Wapens

Het bij zich hebben en/of verhandelen van enige vorm van wapentuig is ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of verlies van eigendommen in en/of rond het feestterrein. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het Lustrum, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofd dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de beheerder van het Lustrumterrein, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door de vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Lustrum ,tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

Schade

Indien een bezoeker op een manier schade toebrengt aan de evenementenlocatie is de bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

Annulering evenementen

Wanneer een van de evenementen van de Lustrumviering buitend de schuld of verantwoordelijkheid van de organisatie om wordt geannuleerd of in het geval bezoekers de toegang moet worden ontzegd om veiligheidsredenen, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de entreegelden.

Externe locaties

Wanneer u zich op externe locaties bevindt, geld het huisreglement van de desbetreffende locatie. Daarnaast kunnen passende sancties volgend uit dit reglement worden toegepast.

Rouw

Tijdens het XXIVste Lustrum zal het rouwbeleid van Stichting Lustrum van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. van kracht zijn. Indien er een Lid van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. overlijdt tijdens het XXIVste Lustrum, zal zowel op de dag van overlijden als op de dag van de begrafenis of crematie rouw aangenomen worden. De activiteiten zullen op beide dagen geen doorgang vinden.

Privacy

Door de aankoop van kaarten en/of het passe-partout zullen (persoons)gegevens van het Lid/ de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door het Lid/ de bezoeker verstrekte persoonsgegevens worden door de Lustrumcommissie verwerkt overeenkomstig het privacyreglement van de U.V.S.V./N.V.V.S.U., welke op de website www.uvsv.nl te raadplegen is.

De Lustrumcommissie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij de aankoop van kaarten en/of het passe-partout geeft het Lid/ de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacyreglement van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het XXIVste Lustrum en Leden en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de Lustrumcommissie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt het Lid bij deze en zonder enige beperking over aan de Lustrumcommissie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen het de Lustrumcommissie via lustrum@uvsv.nl.